X
این متن برای تست می باشد.

پروتزهای عملکردی (اندام‌های مصنوعی)

طراحی و ساخت اندام های مصنوعی (پروتزهای عملکردی در اندام فوقانی و تحتانی)

انواع مفاصل هیدرولیک، پنوماتیک و هوشمند

آموزش راه رفتن با پروتز و مراقبل از استامپ